Den Helder, Netherlands

Persbericht: Uitbreiding wind op zee biedt bedrijven in Noord-Holland grote kansen

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), North Sea Energy Gateway (NSEG), de provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en RVO organiseerden 11 maart 2022 het webinar ‘Noord-Holland, uw ideale basis voor offshore wind’. Nu het kabinet heeft besloten om tot 2030 27,5 GW meer windenergie voor de Noordzeekust te realiseren, staat de regio voor grote kansen en uitdagingen. Zeker nu de gasstromen uit Rusland onder druk staan, wordt de noodzaak voor meer alternatieve vormen van energie, waaronder wind op zee, alleen nog maar groter.

Uitbreiding van vermogen van bestaande windparken en de aanleg van nieuwe windparken in de Noordzee, zoals in de windenergiegebieden Hollandse Kust Zuid, Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West, bieden kansen voor alle bedrijven in de supply chain. Denk aan waterbouwers, kabelleveranciers, crew transfer, turbineonderhoud, maar ook haventerminals voor onderhoud en de op- en overslag van bladen, turbines en torendelen. Om aan de daarmee samenhangende vraag naar (technisch) personeel te kunnen voldoen, werken onderwijs- en kennisinstellingen nauw samen met de provincie, gemeenten, toeleveranciers en windparkontwikkelaars. Nieuwe (internationale) bedrijven die kunnen bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming van het bedrijfsleven worden door een gunstig vestigingsklimaat gestimuleerd zich hier in de regio te vestigen.

Al deze aspecten kunnen alleen dan succesvol zijn als er intensief wordt samengewerkt. De havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder, en Den Helder Airport hebben uitgesproken om zich  gezamenlijk in te zetten om de toekomstige windparken op de Noordzee optimaal te ondersteunen.

Provincie Noord-Holland faciliteert de bedrijven in de omslag naar een duurzaam, gezonde en innovatieve sector. Zita Pels, gedeputeerde: “Voor de energietransitie hebben we onze ondernemers hard nodig. Zij zijn een belangrijke schakel in de transitie en tegelijkertijd is de transitie voor hen een voorbereiding op de toekomst. Als provincie zetten we dan ook volop in op een goed ondernemersklimaat in Noord-Holland.  Door middel van onze instrumenten, van subsidies en kennisdeling, tot participatie en investeringen, helpen wij de drie zeehavens en bedrijven in Noord-Holland koploper in de energietransitie in Nederland én Europa te worden. De havens en de luchthavens in onze provincie zijn uitstekend gepositioneerd om in goede samenwerking een belangrijke bijdrage te leveren aan de opgaven van de energietransitie.”

Sylvia Boer, directeur AYOP: “Deze regio vormt feitelijk een compleet ecosysteem voor de offshore wind sector. Alles wat je nodig hebt, is aanwezig over een lengte van zeventig kilometer. De drie Noord-Hollandse havens (Amsterdam, IJmuiden en Den Helder) hebben een potentieel van zo’n 3 miljard euro aan bestedingen. En dat wordt met de opschaling naar circa 21 GW rond 2030 alleen nog maar heel veel meer. Gelukkig hebben we in de regio Amsterdam-IJmuiden met onder andere de komst van de nieuwe Energiehaven voldoende ruimte.”

Ruud de Bruijne , Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): “De planning voor windenergie op zee was al strak. Om nog eens 10 GW rond 2030 extra aan windenergie op zee te realiseren wordt het tempo nog hoger. Dit biedt zeker allerlei economische kansen. Tegelijk moeten we ervoor blijven zorgen dat de ontwikkeling zorgvuldig gebeurt. Waarbij we zoveel mogelijk rekening blijven houden met alle betrokken partijen.”

Pim Visser, kwartiermaker van  NSEG: “ Den Helder, met zowel een zee- als een luchthaven en een technische campus, geworteld in het regionale bedrijfsleven, is ideaal gepositioneerd. Den Helder is een echte  ‘pitstop haven’, over water en door de lucht. Zeker nu met de verdere invulling van de zoekgebieden op de Noordzee de  sprong naar het Noorden wordt gemaakt. ”

Giles Dickson, WindEurope:

“Als Europa haar klimaat- en energiezekerheidsdoelen wil halen dan moet de inzet van offshore wind worden versneld. Nederland zet met het aankondigen van een extra 10 GW, die in de komende Jaren zal worden geïnstalleerd, belangrijke stappen hierin. Het is fantastisch om te zien dat Nederland de infrastructuur ontwikkelt die nodig zal zijn in de kustgebieden en havens om de installatie van de windparken te faciliteren.”

Klik op onderstaande link om het webinar terug te kijken.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.