Den Helder, Netherlands

Privacy Beleid

VOORWOORD

Den Helder Airport (verder te noemen DHA) neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door DHA. Dit is informatie die door u is verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website of bezoeken aan onze locatie, gegevens die nodig zijn voor deelname aan open dagen, beelden die gemaakt zijn door onze toegangscontrole camera’s of gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van een ID/Key-card.

DHA gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien DHA uw gegevens nodig heeft om diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. DHA verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. DHA stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van een overeenkomst tussen DHA en u. Indien en wanneer DHA uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming. De directie van DHA is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. 

Definities
Beleid: dit betreft het beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door DHA.
Betrokkene: een individueel en natuurlijk persoon op wie persoonsgegevens betrekking hebben.
Verantwoordelijke: de directie van DHA die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwerker: een door DHA ingeschakelde (derde) partij die ten behoeve van DHA persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
Verwerking: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.
Derde: ieder ander, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag valt van de verantwoordelijke of de verwerker en gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
Datalek: persoonsgegevens die in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens (mogen) hebben.

1. Welke gegevens verwerkt DHA
Algemene persoonsgegevens
Persoonsgegevens die wij van u verzamelen voor het uitoefenen van onze werkzaamheden bijvoorbeeld; voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, postadres, telefoonnummers, e-mail adressen, bankrekeningnummers. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die u achterlaat wanneer u onze website bezoekt, wanneer u onze locatie bezoekt of wanneer wij contact met u opnemen voor bijvoorbeeld het uitbrengen van een offerte.
Gegevens n.a.v. telefonische contacten
Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld wanneer u ons belt voor het aanvragen of verstrekken van informatie of het leveren van diensten.
Offline persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld tijdens een ‘live’ of persoonlijk gesprek, zoals bijvoorbeeld op een beurs of bij een promotie.
Overige persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, het contactformulier op onze website invult of wanneer u onze locatie bezoekt. Alle gegevens die u verstrekt voor het maken van ID-cards, wanneer u op DHA werkt, bij het verstrekken van gegevens i.v.m. een VOG of persoonsgegevens die wij op een andere manier van u hebben verzameld.

2. Voor welk doel verwerkt DHA deze persoonsgegevens
DHA verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens alleen voor het uitoefenen van haar werkzaam¬heden en om de veiligheid van alle bezoekers en medewerkers op Den Helder Airport te garanderen.

3. Wanneer is ons privacy beleid niet van toepassing?
Vrijgeven van uw persoonsgegevens aan derden
We zijn in beperkte omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven aan on-gerelateerde derden;

 • waar nodig om te voldoen aan een legitiem verzoek of een bevel van de overheid;
 • in overeenstemming met een wettelijke vereiste door een rechtbank of in het algemeen belang;
 • in reactie op een dagvaarding door derden, als we op advies van onze advocaten geloven dat we moeten reageren;
 • waar we een aannemer inhuren om een dienst voor ons uit te voeren, (maar niet als dit in strijd zou zijn met de voorwaarden van ons privacy beleid of wetten met betrekking tot persoonsgegevens);
 • als we uw toestemming vragen; of
 • indien nodig om onszelf of onze gebruikers te verdedigen (bijvoorbeeld in een rechtszaak).

  Externe dienstverlener (zgn. verwerker)
  Dit is een door DHA ingeschakelde (derde) partij die ten behoeve van DHA persoonsgegevens verwerkt. DHA heeft met alle externe dienstverleners een zgn. verwerkingsovereenkomst afgesloten.

  Opslaan gegevens
  We behouden ons het recht voor om de informatie verzameld door ons op te slaan en te gebruiken.

4. Rechtsgrondslag van de verwerking
De in artikel 1 genoemde gegevens worden verwerkt door DHA op basis van één van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of
 • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van DHA, of
 • Een gerechtvaardigd belang van DHA of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

5. DHA verkoopt uw gegevens niet
DHA verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en stelt deze gegevens alleen beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Behoud van gegevens
DHA bewaart uw persoonsgegevens voor zolang nodig is of zolang dat wettelijk is toegestaan. Wij verwijderen uw persoonsgegevens op uw verzoek. Een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

7. Beveiliging
De beveiliging van uw gegevens is ook belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden verwerkt. Wij sluiten onze kantoren en kasten elke dag af. Onze computers zijn met wachtwoorden beveiligd, onze wachtwoorden worden regelmatig vervangen.
Onthoud wel dat geen enkele beveiliging 100% veilig is en dat DHA de veiligheid niet 100% kan garanderen.

8. Datalek
Iedere klacht of melding met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen DHA is een incident. De bekendste vorm van een dergelijk incident is een datalek. Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, spreken we van een datalek. Eventuele datalekken worden volgens de wettelijke norm verwerkt en opgelost.
Incidenten kunnen gemeld worden bij het Meldpunt Incidenten Persoonsgegevens (Autoriteit persoonsgegevens – meldloket) of bij de functionaris voor de gegevensverwerking van DHA. Van elk incident en de afhandeling daarvan zal een registratie bijgehouden worden. Een incident kan gemeld worden door een betrokkene, een verwerker of een derde.

9. Afhandeling
Incidenten worden zoveel mogelijk doorgezet naar de verantwoordelijke afdeling of persoon en vervolgens op een juiste manier afgehandeld. Als de persoonsgegevens van betrokkene(n) of de bedrijfsprocessen, de financiën of goede naam van DHA ernstig in gevaar zijn, wordt in ieder geval de directie op de hoogte gesteld. Indien sprake is van ernstige datalekken worden deze conform de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen specifieke bepalingen over datalekken afgehandeld.

10. Wijzigingen in dit Privacy beleid
Dit Privacy beleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen onze organisatie. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via de pagina op de website. We raden u daarom aan om dit Privacy beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die voor u van grote invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail bericht.

11. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U hebt ook het recht om uw gegevens te bekijken en om ze te wijzigen of verwijderen indien de opgeslagen gegevens incorrect or anderszins onrechtmatig zijn. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij te verstrekken. U kunt ook contact met ons opnemen om uw recht op toegang, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen. Als u vragen heeft over het DHA Privacy beleid, neemt u dan contact met ons op. Als u klachten heeft over het gebruik van uw gegevens die we niet correct hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.