Den Helder, Netherlands

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Een ieder die zich op de luchthaven bevindt, is verplicht:

 1.       a.  zich overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en alle overige door of namens de directie vastgestelde
             maatregelen te gedragen;

      b.  aan de aan hem/haar door of namens de directie of Airport Security door middel van woorden, gebaren of tekens
           gegeven aanwijzingen gevolg te geven;

      c.  de door of namens de directie of Airport Security ingevolge dit reglement aan hem/haar gevraagde inlichtingen te
           verschaffen.

 1. Aan degene die handelt in strijd met de verplichtingen in het vorige lid opgelegd of voortkomend uit wettelijke bepalingen, wordt onverminderd het overigens ten deze bepaalde, de toegang tot de luchthaven verboden.
 1. Schade toegebracht aan personen, bezittingen, gebouwen of omliggende terreinen dient gemeld te worden aan de directie.

(Art. 3 van het Luchthavenreglement)

Het is een ieder die zich op de luchthaven bevindt, verboden:
a.  vuilnis, papier, etenswaren, etensresten of andere afvalstoffen te deponeren of achter te laten op andere dan de daarvoor
     door of vanwege de directie aangewezen plaatsen;
b.  vogels te voederen;
c.  zich zonder noodzaak buiten de verplichte looproutes, doorgangen, platformen en omliggende terreinen te bevinden;
d.  zich op te houden in niet toegankelijke of aangewezen gedeelten van Den Helder Airport of eigen doorgang te verlenen
     zonder voorafgaande toestemming van de directie;
e.  op voetpaden en gazons met voertuigen te rijden, of voertuigen aldaar te plaatsen;
f.  elders dan op de daartoe door de directie aangewezen plaatsen voertuigen te reinigen of te repareren;
g.  auto’s, motoren en fietsen te parkeren in, voor of tegen het stationsgebouw;
h.  (vracht)goederen, vaten, kisten, bouwmaterialen, reserveonderdelen en andere roerende goederen op te slaan, neer te
     zetten of te laten staan, buiten de daarvoor bestemde plaatsen of ruimten;
i.   zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden en het onder invloed zijn van enig verdovend middel;
j.   drugs of andere verdovende middelen te gebruiken, vervoeren, verhandelen of in bezit te hebben;
k.  te roken, anders dan in het zogenaamde rookgebied aangewezen door de directie;
l.   wapens of voorwerpen bij zich te dragen die volgens de wet verboden zijn of die schade kunnen toebrengen aan personen of
     bezittingen;
m. voor bedreiging geschikte voorwerpen bij zich te dragen of te vervoeren: wapens, explosieven of andere gevaarlijke
     stoffen/vloeistoffen die voor de bedreiging van personen geschikt zijn danwel de veiligheid van een luchtvaartuig of
     bezittingen in gevaar kunnen brengen;
n.  bagage, vracht, poststukken, voorwerpen onbeheerd achter te laten;
o.  branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur zonder noodzaak in werking te stellen, danwel de werking
     daarvan te doen verminderen of de bereikbaarheid van deze apparatuur te bemoeilijken;
p.  zich op enige plaats op te houden, nadat men door een met het toezicht aldaar belast persoon gesommeerd is zich aldaar te
     verwijderen;
q.  in het gebouw te rolschaatsen, skaten, skateboarden, steppen en (brom)fietsen;
r.   onklaar maken van of schade toebrengen aan veiligheids- of beveiligingsmaatregelen, bouwkundige/elektronische of
     optische/visuele (camera’s) middelen;
s.  in het algemeen iets te verrichten of na te laten dat de orde of veiligheid op de luchthaven zou kunnen verstoren of waardoor
     lichamelijk letsel of schade aan eigendommen zou kunnen worden veroorzaakt;
t.  zonder toestemming van de directie rondleidingen te geven;
u.  Airport Security, hulpdiensten of de BHV-organisatie te hinderen in hun werkzaamheden;
v.  kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar zich zonder begeleiding van de ouders/begeleiders op de luchthaven te laten
     begeven;

 (Art. 5 van het Luchthavenreglement)

Het is een ieder verboden, zonder toestemming van de directie, op het luchthaventerrein/in of rondom de terminal en Airport hangaars:
a.  een bedrijf uit te oefenen en te doen of laten uitoefenen of enige andere handeling van commerciële aard te verrichten of te
     doen of laten verrichten, waaronder begrepen het aanbieden van diensten en goederen in welke vorm ook, het optreden als
     gids, pakjesdrager, besteller, bewaker van rijwielen en motorrijtuigen, schoonmaker, venter, verhuurder, verkoper,
     bemiddelaar, koerier en dergelijke;

b.  gevaarlijke goederen/stoffen en/of vloeistoffen op te slaan of bij zich te dragen, te vervoeren en/of binnen te brengen in de
     gebouwen. Ook als de gevaarlijke (vloei)stof verpakt is volgens de Wet Gevaarlijke Stoffen voor het opslaan of het
     vervoeren, dient hiervan een verplichte voormelding te worden gemaakt bij de directie en Airport Security.

      Deze stoffen mogen uitsluitend airside (luchthaven/luchtvaartterrein) worden gebracht onder begeleiding van de ontvanger
      en via de daarvoor aangewezen doorgangen. Opslag is uitsluitend toegestaan op de daarvoor door de directie aangewezen
      locaties. Naar gelang de soort gevaarlijke stof kan de directie nadere maatregelen vaststellen. Voor de richtlijnen met
      betrekking tot gevaarlijke stoffen zie artikel 73 van het Luchthavenreglement.

c.  reclameborden, aanplakbiljetten/posters e.d. aan te brengen of te doen of laten aanbrengen en vlugschriften, drukwerken,
      circulaires of afbeeldingen te verspreiden en te doen of laten verspreiden of op andere wijze een reclameactie of andere
      uitingen te voeren;

d.  consumpties te gebruiken op het platform en spots;

e.  in het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;

f.  op of aan luchthaveneigendommen, palen, borden of bestrating, tekens of beschadigingen/wijzigingen aan te brengen;

g.  enige openbare inzameling of collecte te houden;

h.  hetzij voor zichzelf, hetzij voor of namens anderen, openbare vermakelijkhe­den te geven, of voor publiek toegankelijke
     bijeenkomsten tot ontspanning of vermaak te doen houden, dan wel optochten te houden of te organise­ren;

i.  in sloten, vaarten of kanalen te vissen;

j.  onbevoegd enige apparatuur, inrichting of motoren van luchtvaartuigen, voertuigen of luchtverkeersbeveiligingsmiddelen in
    werking te stellen of te doen stellen;

k.  audiovisuele opnamen te maken, anders dan voor particulier gebruik;

l.  open vuren te ontsteken of aan te houden, danwel enig vuurwerk bij zich te dragen of te doen ontsteken;

m.  in de grond te graven, bestratingen open te breken, opstallen op te richten of anderszins een verandering in de staat der
      terreinen aan te brengen;

n.  het gebruik van voertuigen met verbrandingsmotoren in gebouwen.

(Art. 6 van het Luchthavenreglement)

Afhandelingsruimten en wachtkamers in de terminal

 1. De toegang tot de vertrek- en aankomsthal is uitsluitend toegestaan aan passagiers, luchtvaartuig­bemanningsleden, afhandelingspersoneel, Airport Security en grensbewakinginstanties.
 2. Het betreden van de centrale hal of het restaurant is aan iedereen toegestaan, tenzij de directie van oordeel is dat de openbare orde wordt verstoord.
 3. De verkoop en het gebruik van alcoholhoudende dranken in het stationsge­bouw is onder de volgende voorwaarden toegestaan:

a.  aan een ieder, met uitzondering van uitgaande offshore passagiers en personen onder de 18 jaar;

b.  alcoholhoudende dranken mogen uitsluitend genuttigd worden in het restaurant;

c.  het is verboden om zonder toestemming van de directie alcoholhoudende dranken mee te nemen en te nuttigen in ruimtes waar enige privacy niet is gewaarborgd.

(Art. 7 van het Luchthavenreglement)

Fotograferen/Filmen

 1. Voor het maken van professionele foto, film en/of video opnamen voor zakelijke doeleinden op het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchthaventerrein is toestemming vereist van de directie.
 2. Voor het maken van fotografische opnamen op het platform van luchtvaartuigen c.q. het maken van opnamen in luchtvaartuigen dient ten genoegen van de directie te worden aangetoond dat van de zijde van de luchtvaartmaatschappij of eigenaar geen bezwaar bestaat.
 3. Het maken foto, film, en/of video opnamen van de beveiliging en bouwtechnische maatregelen die verband houden met de beveiliging is verboden.

(Art. 9 van het Luchthavenreglement)

Honden en andere dieren

 1. Een ieder dient ervoor zorg te dragen dat een zich onder zijn hoede bevindend dier op de luchthaven:
  a. geen overlast veroorzaakt voor derden;
  b. niet komt op enig gedeelte van een platform, taxibaan of het luchthaventerrein.
 2. Honden dienen te allen tijde kort aangelijnd te zijn en onder toezicht te blijven van de eigenaar.
 3. Losgebroken dieren dienen onmiddellijk te worden teruggeroepen of teruggehaald. Indien dit niet mogelijk is, zonder het voor het publiek opengestelde terrein te verlaten, dient men dit onmiddellijk te melden aan de verkeersleiding, Operations en/of Airport Security.
 4. Op de luchthaven en/of het luchtvaartterrein loslopende dieren dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de verkeersleiding, Operations of Airport Security.                                                                                       
 5. Lid 1b en 2 gelden niet voor de door de exploitant of overheid ten behoeve van de functie-uitoefening gebruikte honden.
 6. Ten aanzien van het in dit artikel bepaalde kunnen door de directie nadere bepalingen worden vastgesteld.

(Art. 10 van het Luchthavenreglement)

Gevonden voorwerpen

 1. Een ieder die op de luchthaven een voorwerp vindt, dient dit onmiddellijk af te geven bij Airport Security, aan de balie van de afhandelingsmaatschappij, de Koninklijke Marechaussee of de directie.
 2. De vinder dient de zaak in bewaring te geven indien de directie dit vordert.
 3. De eigenaar verkrijgt het gevonden voorwerp indien dit voor de, in het volgende lid, genoemde termijnen wordt opgeëist. Degene die de zaak opeist kan een bewaarloon in rekening worden gebracht.
 4. Waardevolle zaken moeten voor een termijn van 12 maanden door de directie in bewaring worden gehouden. Indien deze zaken niet binnen deze termijn zijn opgeëist, kan de vinder gedurende 1 maand na het verstrijken van bovengenoemde termijn van 12 maanden hier aanspraak op maken.
 5. Alle gevonden voorwerpen worden gemeld aan de gemeente Den Helder. Verloren voorwerpen kunnen 2 weken na het zoekraken teruggevonden worden via verlorenofgevonden.nl.
 6. Voor overige wet- en regelgeving verwijzen wij naar Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

(Art. 11 van het Luchthavenreglement)

Parkeren

 1. Parkeren dient te geschieden binnen de als zodanig aangewezen parkeerterreinen (bijlage C van het Luchthavenreglement). Het vervoermiddel mag uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeervakken worden geparkeerd.
 2. Het is niet toegestaan te parkeren voor het stationsgebouw. Wel zijn er speciale zones voor Kiss and ride en laden/lossen. Hier mogen bestuurders alleen passagiers laten in- en uitstappen en bagage/vracht in- en uitladen. In alle andere gevallen dient de bestuurder het voertuig te parkeren op het daarvoor bestemde terrein.
 3. Parkeren geschiedt op eigen risico.
  Personeel dat in het bezit is van een Den Helder Airport parkeerpas is verplicht te parkeren op de daartoe aangewezen parkeerplaats en dient zodanig te parkeren dat er geen hinder ontstaat voor andere parkeerders of ingangen, doorgangen en uitgangen van de parkeerplaats. Dit geldt ook voor bedrijfsvoertuigen.
 4. Toegebrachte (milieu)schade aan de parkeerterreinen en parkeerinstallaties zal worden verhaald op de bestuurder/eigenaar van het voertuig.
 5. Het parkeren van voertuigen op het parkeerterrein, bedoeld in lid 1, is uitsluitend toegestaan tegen betaling.
  De parkeerterreinen A, B en C en de motoren- en fietsenstalling zijn alleen bestemd voor het parkeren van voertuigen van passagiers, personen die werkzaam zijn op de luchthaven en bezoekers;
 6. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing uit of schade toegebracht aan een voertuig.
  De directie behoudt zich het recht voor om voertuigen die niet behoren aan de personen zoals bovenstaand omschreven of die daar langer dan 3 maanden staan, van het parkeerterrein, uit de fietsenstalling of motorstalling te laten verwijderen. De kosten daarvan, alsmede de verschuldigde parkeerkosten worden verhaald op de eigenaar.
 7. Het is verboden voertuigwrakken, caravans/campers en aanhangers op het luchthaven- en parkeerterrein te stallen of te hebben. Onder voertuig­wrakken wordt verstaan voertuigen die niet voldoen aan de eisen en voor­waar­den, genoemd in artikel 14, eerste lid, van het Wegenverkeersreglement, of voor zover deze voertui­gen zich in kennelijk verwaarloosde staat bevinden.
 8. Op het bovengenoemde lid 7 kan de directie een uitzondering maken.

(Art. 13 van het Luchthavenreglement)                                                                                         

Aansprakelijkheid

 1. De directie aanvaardt, noch voor zich, noch voor de medewerkers enigerlei aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel op het luchthaven- of luchtvaartterrein ontstaan; zij aanvaardt eveneens geen aansprakelijk­heid voor diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging of welke schade ook, behalve voor zover blijkt van ernstige tekortkomingen zijnerzijds.
 2. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke mocht ontstaan doordat het luchtvaartterrein of de accommodatie, naar het oordeel van de directie of enige andere autoriteit, geheel of gedeeltelijk, niet ter beschik­king kan worden gesteld.
 3. Buiten de normale openstellingstijden van de luchthaven zijn voor wat betreft het gebruik van het civiele gedeelte van het luchtvaartterrein naast de bepalingen van dit reglement tevens de algemene en bijzondere voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden van toepassing.
 4. Het is verplicht om schade of vermeende schade, toegebracht aan de eigendommen van de luchthaven of derden onmiddellijk aan de directie en/of Airport Security te melden.

(Art. 76 van het Luchthavenreglement)           

Zie voor het volledige reglement het Luchthavenreglement. Deze is op te vragen bij de directie van Den Helder Airport. Het Luchthavenreglement is te allen tijde leidend.

 De directie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties de beveiliging/veiligheidsmaatregelen uit te breiden en van het huishoudelijk reglement af te wijken als de veiligheid dit vereist.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.